Regulamin

  § 1. Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy korynaozdrowiu.pl, dostępny pod adresem internetowym www.korynaozdrowiu.pl, prowadzony jest przez Altera Koryna Filiks, prowadzącą̨ działalność́ gospodarczą pod firmą o nazwie: ALTERA Koryna Filiks, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8512617222, REGON 812728977 z siedzibą w Kołobrzegu
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. 
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym, w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta lub Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

  § 2. Definicje

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  2. Sprzedawca i/ lub Usługodawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzącą̨ działalność́ gospodarczą pod firmą o nazwie: ALTERA Koryna Filiks, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8512617222, REGON z siedzibą 812728977.
  3. Klient/ Kupujący– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
  5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.korynaozdrowiu.pl
  7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
  10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
  11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
   w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
  14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa/produkt cyfrowy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
  15. Usługi – usługi takie jak:

  Kursy – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy. W ramach realizacji Umowy na Kurs, Klient ma dostęp czasowy do konkretnej zawartości w Serwisie. Do realizacji Umowy Klient musi założyć Konto w trakcie zawierania Umowy. Nie jest możliwe korzystanie z Kursów bez posiadania Konta.

  E-konsultacje – usługa, świadczona przez SPRZEDAWCĘ  lub podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi E-konsultacji między Klientem a Sprzedawcą.

  1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
  2. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wsparcia ustalonego wcześniej w zakresie działalności Sprzedawcy w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny.

  § 3. Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Mazowiecka 24f 
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@korynaozdrowiu.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 795301011

  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING PL 39 1050 1559 1000 0097 5271 0708

  1. Klient może porozumiewać się̨ ze Sprzedawcą za pomocą adresów email i/lub numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
  2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-15.00.

  § 4. Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są̨

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera (itp.), 
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  • włączona obsługa plików cookies. 

  § 5. Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia
   w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

  § 6. Zakładanie Konta w Sklepie

   1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić́ Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wymaganych
    w formularzu danych. 
   2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
   3. Logowanie się̨ na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
   4. Klient ma możliwość́ w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć́ Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

   § 7. Zasady składania Zamówienia

    W celu złożenia Zamówienia należy: 

    1. zalogować się do Sklepu; 
    2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 
    3. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
    4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
     w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

    § 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

    1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

    – Przesyłka kurierska, 

    – Pobranie produktu cyfrowego z przesłanego linku 

    2. Klient możėe skorzystać z następujących metod płatności: 

    – Płatności elektroniczne 

    – Płatność kartą płatniczą. 

    3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności: 

    – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl, 

    – Dostępne formy płatności: 

    – Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, 

    – W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

    § 9. Wykonanie umowy sprzedaży

    1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
    2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
    3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
    1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem usługi e-konsultacja, która musi zostać opłacona i potwierdzona minimum 24h przed jej wykonaniem – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
    1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
    2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 
    1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
    1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Transport zagraniczny może być umówiony indywidualnie, po wcześniejszym skontktowaniu się i ustaleniu szczegółów ze Sprzedającym
    2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty dostawy zagranicznej ustalane są indywidualnie, za pośrednictwem korespondencji mail’owej na adres kontakt@korynaozdrowiu.pl.

     

    § 10. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje.

    Sposób i termin spełnienia świadczenia

    1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje należy wybrać opcję E-konsultacji: następnie kliknąć „Zapisz się na E-konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu E-konsultacji, a następnie uiścić odpowiednią opłatę.
    2. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu E-konsultacji i zapłaty ceny.
    3. W przypadku rezerwacji terminu E-konsultacji bez uiszczenia opłaty przez Klienta Usługodawca prześle Klientowi numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za E-konsultacje na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji terminu E-konsultacji.
    4. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia E-konsultacji, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje podmiotom trzecim.
    5. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi E-konsultacje, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin E-konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.
    6. E-konsultacje odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji E-konsultacji.
    7. E-konsultacje prowadzone w sposób wybrany przez Klienta:
     1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
     2. online – za pośrednictwem aplikacji Msg lub innej aplikacji dostępnej online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas E-konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.
    8. Cena za świadczenie danej usługi E-konsultacje jest uwidoczniona na Stronie i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
    9. Klient może odwołać E-konsultację do 7 dni roboczych przed ustalonym terminem e-konsultacji, w przypadku nie odwołania E-konsultacji Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy z nieodwołana w wyznaczonym terminie E-konsutację. 
    10. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu E-konsultacje.

    § 10. Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ale nie późnij niż 7 dni przed terminem usługi.
    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
    3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
    4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
    5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
    6. Skutki odstąpienia od Umowy: 
    1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
    2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz zwrotu Produktu o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, pomijając koszty dostarczenia rzeczy. 
    3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
    4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem. 
    5. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
    6. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
    1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
    1. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, 
    2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

    § 11. Reklamacja i gwarancja

    1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
    2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
    3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
    4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
    5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się̨, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

    § 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

    1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
    1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
     w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
     z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
    2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
     o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
     a Sprzedawcą
    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
     a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

    § 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

    1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
    3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
    1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
    2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
    3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
    5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

    § 14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

    1.Niniejszy par. 14. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Kupującego niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    1. Dla Klienta, o którym mowa w pkt 1., zalogowanego do Sklepu poprzez usługę Konto, ceny widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto.  

    3.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

    4.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

    5.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi/Kupującemu stosownego oświadczenia.

    6.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

    7.Sprzedawca przewiduje opcjonalny transport Produktów przez niego oferowanych, dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu par 14 niniejszego Regulaminu. 

    8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

    § 15. Postanowienia końcowe

    1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień́ niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy
     o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
    4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.