POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Altera Koryna Filiks z siedzibą w Kołobrzeg (78-100), ul. Mazowiecka, nr 24f  (zwana dalej „Koryna”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia Pani/Pana dane, aby zapewnić bezpieczne, płynne, wydajne i dostosowane do potrzeb użytkownika korzystanie z usług Koryny. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych umożliwia Korynie świadczenie usług i produktów w celu spełnienia Państwa potrzeb i wymagań. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i odpowiedzialność Koryny w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych.

Kontynuując korzystanie z usług Koryny, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na warunkami niniejszej Polityką prywatności, która od czasu do czasu może być zmieniana w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych przez Korynę.

Koryna gromadzi różne rodzaje danych, które zależą od okoliczności ich gromadzenia oraz charakteru zamówionej usługi lub przeprowadzonej transakcji. Istnieją dwie szerokie kategorie danych:

 1. dane osobowe, które dotyczą identyfikowanej lub możliwej do identyfikowania osoby fizycznej takie jak np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny,
 2. dane statystyczne, które są przechowywane wyłącznie w celach analitycznych i są całkowicie anonimowe, tak jak np. liczba gości, liczba odwiedzin strony internetowej.

Informacje te nie będą łączone z danymi osobowymi i będą agregowane wyłącznie w celu analizy statystycznej, tak abyśmy mogli lepiej zrozumieć profil klienta www.korynaozdrowiu.pl i ulepszyć ofertę usług www.korynaozdrowiu.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z dwóch części: A i B.

Część A: Ogólna Polityka Prywatności (klauzula informacyjna)

Część B: Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych Koryny oraz usług mobilnych.

Część A: Ogólna Polityka Prywatności (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Altera Koryna Filiks, 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka, nr 24f, NIP: 8512617222, REGON: 812728977

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 
Internetowa sprzedaż towarów oraz usług oferowanych przez Korynęart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – komunikacja z osobami do kontaktu w ramach wykonania umowy),
Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur)art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
Obsługa procesu reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych oraz badań satysfakcji klienta    art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – marketing bezpośredni produktów i usług).
Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na oferowane stanowiskoart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – dotyczy osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę), art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna zgoda, jeżeli wskazane zostaną dane inne niż wymienione w przepisach prawa pracy, np. zdjęcie w CV), art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna zgoda – jeżeli są pobierane szczególne kategorie danych osobowych tzw. dane wrażliwe), art. 10 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego jeżeli zatrudnienie na dane stanowisko wymaga podania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub czynów zabronionych).
Dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora – dochodzenie roszczeń/obrona przed roszczeniami, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym) 
Prowadzenie wybranych form komunikacji marketingowej (np. newsletter)   Udział w przyszłych rekrutacjach  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dobrowolna dodatkowa zgoda)  
 • https://korynaozdrowiu.pl/, firmy księgowe (w zakresie obsługi księgowej dokonywanych płatności), banki i operatorzy płatności, agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych), obsługę prawną i windykacyjną (w zakresie dochodzenia i realizacji roszczeń). Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Każdy podmiot, któremu Koryna powierza do przetwarzania dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez kontakt z Koryną kierując zapytanie na dane kontaktowe znajdujące się w pkt. 7 poniżej.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

– przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,

– do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej (przypadki opisane zostały w punkcie 2 powyżej),

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 • Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres Altera Koryna Filiks, 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka, nr 24f, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: info@korynaozdrowiu.pl.
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 2) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Korynę.

Bezpieczeństwo danych

Koryna bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych. W związku z tym Koryna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku, tak aby zapewnić ochronę Państwa danych przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem i nieuzasadnionym ujawnieniem.

Część B: Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności w odniesieniu do danych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych i mobilnych www.korynaozdrowiu.pl.

1. COOKIES

Cookies to małe pliki umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane strony internetowe lub niektóre wiadomości e-mail, które Państwo otwierają.

Korzystając ze stron internetowych korynaozdrowiu.pl, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez firmę Koryny plików cookie do gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z serwisu internetowego i poprawy jakości usług online.

Może to dotyczyć informacji na temat sposobu korzystania z witryny internetowej, wyboru przeglądarki internetowej, rodzaju urządzenia, z którego użytkownik korzysta oraz jego lokalizacji na świecie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie przez firmę [●] do gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna (znana również jako reklama oparta na zainteresowaniach) to sposób wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych i dostosowywania ich do Państwa zainteresowań. Wspólne zainteresowania są grupowane w oparciu o wcześniejsze przeglądanie stron internetowych w celu zapewnienia Państwu reklamy zgodnej z Państwa wspólnymi zainteresowaniami. W ten sposób, reklama może być możliwie jak najbardziej odpowiednia i użyteczna. Odpowiednie reklamy mogą być również dostarczane na podstawie zawartości strony internetowej, którą Państwo przeglądali. Proces ten, określany jest „retargetingiem”. Jeśli nie chcą Państwo być adresatami reklam behawioralnych, mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Akceptacja korzystania z plików cookie” poniżej.

Akceptacja korzystania z plików cookie

Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli zdecydują się Państwo nie zezwalać na używanie plików cookie, niektóre obszary stron internetowych SIA mogą nie być dostępne lub nie działać prawidłowo.

W przypadku usunięcia plików cookie, Koryna nie będzie już wiedziała, że rezygnują Państwo z reklam behawioralnych, uzna, że zgodzili się Państwo na Regulamin Koryny, Politykę prywatności oraz stosowanie plików cookie, jak również informacje o wybranym przez Państwa języku i kraju. Oznacza to, że pojawią się banery ze stron internetowych podmiotów trzecich Koryny. Tam, gdzie to konieczne, będą Państwo musieli zaakceptować stosowanie plików cookie i ponownie podać wszystkie inne informacje związane z plikami cookie.

2. Cele zbierania i wykorzystywania plików cookie. Koryna wykorzystuje pliki cookie na naszych stronach internetowych do następujących celów:

• Techniczne

Umożliwienie sprawnego działania stron internetowych Koryny, w tym między innymi:

a) równoważenie ruchu na stronach internetowych w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom spójnej i niezawodnej obsługi;

b) ograniczenie ruchu do kluczowych części strony internetowej w celu utrzymania poziomów wydajności; oraz

c) przechowywanie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności Koryny przez użytkownika.

• Łatwość użytkowania

Pliki cookie są używane w celu ułatwienia nawigacji, w tym, między innymi:

a) zapamiętywanie wyboru języka i kraju oraz prezentowanie odpowiednich treści;

b) śledzenie numeru członkowskiego karty lojalnościowej po zalogowaniu się; oraz

c) zapewnienie najodpowiedniejszego miejsca wylotu w trakcie rezerwowania lotu.

• Śledzenie

Pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych, w tym między innymi:

a) zbierania informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia użytkownika poprzez ankietę; oraz

b) uzyskania wglądu w sposób poruszania się i dokonywania transakcji na naszych stronach internetowych w celu poprawy ich użyteczności.

• Marketing

Pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia firmie Koryny przedstawiania odpowiednich wiadomości, w tym, między innymi:

a) umożliwienia naszym witrynom obsługiwania różnych wersji strony w celach marketingowych;

 b) umożliwienia osobom trzecim wyświetlania odpowiednich reklam i śledzenia ich skuteczności; oraz

c) wyświetlania odpowiednich wiadomości, które oferują wybór produktów w oparciu o zachowania użytkowników na naszych i innych wybranych stronach internetowych.

​3. Historia odwiedzanych stron internetowych

 W celu poprawy jakości korzystania z Internetu, firma Koryny może śledzić zachowania w sieci lub historię odwiedzanych stron internetowych, aby usprawnić korzystanie z naszych stron internetowych i śledzić odnośniki z innych stron internetowych. Takie dane nie będą przechowywane w rejestrach klientów i będą gromadzone wyłącznie w celu analizy statystycznej.

​4. Łącza do innych stron internetowych

Koryna udostępnia linki do innych stron internetowych w celu zapewnienia Państwu wygody i informacji. Odwiedzają Państwo te strony internetowe na własne ryzyko, a Koryna nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe. Podczas gdy Koryna będzie chronić Państwa dane na stronach internetowych Koryny, Koryna nie może kontrolować ani ponosić odpowiedzialności za regulaminy innych stron, do których mogą prowadzić linki, ani za wykorzystanie jakichkolwiek danych, które im Państwo udostępnią.  Należy zwrócić uwagę, że Polityka prywatności Koryny nie obejmuje innych stron internetowych, a firma Koryny zaleca zapoznanie się z ich regulaminami.

5. Osoby niepełnoletnie

Koryna nie może rozróżnić wieku osób, które korzystają z jej stron internetowych. Jeżeli osoba niepełnoletnia (zgodnie z obowiązującym prawem) dostarczyła Korynie dane bez zgody rodziców lub opiekunów, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z Koryną (patrz punkt „Skontaktuj się z nami” poniżej) w celu usunięcia odpowiednich danych i wyrejestrowania osoby niepełnoletniej.

6. Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy internetowej świadczoną przez Google. Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i badania sposobu korzystania ze stron internetowych Koryna, np. korynaozdriwu.COM.SG lub korynaozdrowiu.pl.SG, w celu przygotowania raportów na temat ich aktywności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Koryna będzie okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, a jej zaktualizowane wersje będą zamieszczane na stronie internetowej korynaozdrowiu.pl i oznaczone datą, aby wiedzieli Państwo, kiedy Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana.

​Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo uwagi, pytania, skargi lub prośby związane z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z firmą Koryny pisemnie pod adresem podanym na stronie internetowej www.korynaozdrowiu.plAltera Koryna Filiks, 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka, nr 24f lub drogą email: info@korynaozdrowiu.pl.